Informace o zpracování osobních údajů oznamovatele

 

PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o., IČO: 25099418, se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 49579 (dále jen „Správce“), Vás tímto jako oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) v souladu s čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), a podle příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), informuje o tom, že pro účely a potřeby plnění právních povinností Správce podle zákona o ochraně oznamovatelů shromáždí a zpracuje Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro plnění povinnosti Správce podle zákona o ochraně oznamovatelů. 

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze příslušnou osobou určenou Správcem dle zákona o ochraně oznamovatelů. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny příslušným orgánům veřejné moci podle příslušných právních předpisů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte podle Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů zejména:

a)     právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 Nařízení lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 Nařízení umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení

b)     právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, 

c)     právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

d)     právo na přenositelnost údajů a 

e)     právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha, 

Subjekt údajů může svá práva vyplývající z Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů uplatnit v sídle Správce na adrese: PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o., Jinonická 804/80, Praha 5.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění zákonných povinností Správce dle zákona o ochraně oznamovatelů.

V souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů budou Vámi poskytnuté osobní údaje příslušnou osobou Správce uchovávány po dobu 5 let od přijetí oznámení. 

Správce přijal opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů: a) omezený přístup k získaným osobním údajům a b) jejich technické zabezpečení.

 

 

Felix Alcaide Perez, jednatel

PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o.