Vnitřní oznamovací systém společnosti PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o.

 

Společnost PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o., IČO: 25099418, se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 49579 (dále jen ”Společnost”), zavedla vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen ”Zákon o ochraně oznamovatelů”).

 

Předmět ozámení

Vnitřní oznamovací systém je určen k oznamování informací o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, pokud pro ni oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, a které 

a) má znaky trestného činu 

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, 2. daně z příjmů právnických osob, 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 4. ochrany spotřebitele, 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, 7. ochrany životního prostředí, 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Oznamovatel

Společnost přijímá oznámení pouze od oznamovatelů, kteří pro Společnost vykonávali/vykonávají práci nebo jinou obdobnou činností, čímž se rozumí: 

a)     závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, 

b)     dobrovolnická činnost,

c)     odborná praxe, stáž.

Přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou uvedenou obdobnou činnost, Společnost vylučuje v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. Zákona o ochraně oznamovatelů. 

 

Příslušná osoba

Osobou příslušnou pro přijímání a vyřizování oznámení je pan Josef Mach

Telefonní číslo příslušné osoby: +420 604 217 849

Emailová adresa příslušné osoby: josef.mach@primavera-and.cz

 

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je možno podat příslušné osobě následujícími způsoby:

a)     písemně emailem na výše uvedenou emailovou adresu příslušné osoby nebo v listinné podobě na adresu PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o., k rukám Josefa Macha – příslušné osoby, Jinonická 804/80, 15800 Praha 5 - Košíře, na obálku v takovém případě uvést „NEOTVÍRAT – určeno výhradně k rukám uvedeného adresáta" 

 

b)     telefonicky (ústně) na výše uvedeném telefonním čísle příslušné osoby

 

c)     osobně po předchozí domluvě s příslušnou osobou přímo v sídle Společnosti. 

 

Postup příslušné osoby po podání oznámení

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. 

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba Společnosti jako povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. 

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

 

Externí oznamovací systém 

Externí oznamovací systém zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Podání oznámení ministerstvu spravedlnosti není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. 

Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je pověřený zaměstnanec povinen oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Bližší informace včetně příslušných kontaktních údajů jsou uvedené zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Vědomě nepravdivé oznámení 

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. 

Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Vědomě nepravdivé oznámení může být sankcionováno dle Zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s podáním oznámen naleznete zde

Zasláním oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému podle Zákona o ochraně oznamovatelů oznamovatel potvrzuje, že byl ze strany Společnosti jako správce informován v rozsahu stanoveném Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů o zpracování svých osobních údajů, poskytnuté informaci rozumí a zpracování osobních údajů ve výše stanoveném rozsahu bere na vědomí a nemá proti němu námitky.

 

 

Felix Alcaide Perez, jednatel 
PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o.